Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

polityka prywatności

1. OGÓLNE INFORMACJE
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w firmie Marchem Sp. zoo.
2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Marchem Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierz-Osiedle 49-318 przy ul
Kasztanowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316564, NIP: 7471847998.
3. JAKIE KATEGORIE DANYCH I W JAKI SPOSÓB SĄ ZBIERANE PRZEZ ADMINISTRATORA.
Administrator jest odpowiedzialny za przetwarzanie następujących kategorii danych
a) Dane kontaktowe, tj.:
imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, nazwa firmy, NIP.
4. KIM SĄ ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH – KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE?
W związku z prowadzeniem działalności, zebrane dane osobowe mogą być udostępniane innym administratorom -
podmiotom wskazanym w przepisach prawa (sądy, urzędy , instytucje) oraz podmiotom współpracującym z
Marchem Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy bądź usługi.
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności
podmiotom takim jak:
I. Partnerzy handlowi Administratora danych osobowych – firmy współpracujące, zajmujące się dystrybucją
produktów i usług Administratora.
II. Podmioty powiązane z Administratorem realizujące dla Administratora usługi:
wsparcia sprzedaży, biurowe, księgowe, w ramach procesów rekrutacyjnych.
III. Podmioty realizujące dla Administratora usługi wspierające procesy biznesowe, a w szczególności firmy:
świadczące usługi teleinformatyczne, notarialne, świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia,
świadczące usługi z zakresu ubezpieczeń, świadczące usługi doradcze, w szczególności w zakresie obsługi
prawnej lub finansowej, świadczące usługi wsparcia z zakresu rekrutacji, organizujące spotkania, szkolenia
związane ze sprzedażą produktów i usług.
5. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Napisz wiadomość elektroniczną pod adres:
Adres e-mail: biuro@marchem.com.pl
Bądź korzystając z formy tradycyjnej listu napisz do:
Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 6, 49-318 Skarbimierz- Osiedle
6. CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OKRES ICH PRZETWARZANIA.
Realizacja usługi, zamówienia
Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówienia – jest to niezbędne do
wykonania umowy zawartej z Państwem. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, leczniezbędne do realizacji usługi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
Kontakt telefoniczny
W przypadku kontaktu z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub
świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do
obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną
działalnością gospodarczą.
Dane wizytówkowe – zbieranie danych w celu utrzymania relacji biznesowych.
Administrator zbiera dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością, celem umożliwienia kontaktu pomiędzy
Państwem, a pracownikami Administratora. Dane osobowe mogą zbierane być również podczas spotkań biznesowych,
targów branżowych, szkoleń np. poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i
utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Systemy informatyczne
Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym. Administrator zapewnia im odpowiednią ochronę.
Rekrutacje
W ramach procesów rekrutacyjnych, Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub
życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W przypadku gdy przekazane dane zawierać będą
informacje przekraczające zakres określony w prawach pracy Administrator uzna, że kandydat wyraża zgodę na ich
przetwarzanie w procesie rekrutacyjnym.
Dane osobowe kandydatów są przetwarzane:
· w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia (art. 6
ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy),
· w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla
celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a
RODO),
· w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
7. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA:
Mają Państwo prawo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
· sprostowanie (poprawienie) danych,
· usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
· ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do
złożonego wniosku),
· dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
· przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20
RODO).
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek pisemny na adres wskazany w punkcie „JAK SIĘ Z NAMI
KONTAKTOWAĆ”).
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. JAK DŁUGO PRZECHOWYWUJEMY DANE?
Okres przechowywania danych przez Administratora jest podyktowany rodzajem świadczonej usługi, może wynikać
również z przepisów stanowiących podstawę przetwarzania jak również celu przetwarzania.
W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi umowa, dane przechowujemy przez czas obowiązywania umowy
zawartej z Państwem , a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych
Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
9. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Marchem Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby powierzone przez Państwa dane chronić przed
wszelkimi nadużyciami i dostępem osób nieupoważnionych stosując się do obowiązujących przepisów prawa.
Jednocześnie dbamy o to aby podmioty współpracujące z nami dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa.
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmian polityki prywatności poprzez publikację na stronie internetowej.


Maj 2018

Wróć do strony głównej